Politica de confidențialitate

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Conform cerinţelor Regulamentului U.E. nr. 679/2016  Primaria Remetea Mare are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Rolul prezentei notificări este de a explica modul în care datele dumneavoastră personale  sunt utilizate şi  scopul in care sunt folosite.

1.Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform art. 4 pct 1 al  Regulamentului U.E. nr. 679/2016 prelucrare" inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fară utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

Datele cu caracter personal sunt:

            - prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată, colectate în scopuri determinate( prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile iniţiale, în conformitate cu articolul 89 alineatul 1), explicite şi legitime, adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate, exacte şi, în cazul în care este necesar, sa fie actualizate;   

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare  îndeplinirii obligaţiilor legale, transmiterea catre terţi contractanţi (Poşta Română, firme de curierat, Trezorerie, obligaţii de raportare către instituţii de stat etc.), date statistice.

            Refuzul dvs. determină neacordarea serviciilor solicitate.

2.Categorii de date supuse prelucrării (conform art. 4 pct. 2):

    - date de identificare (numele, prenumele, CNP, serie şi nr. act de identitate, data naşterii, cetăţenia, semnătura );

             - date de contact adresa de e-mail, adresa de domiciliu, adresa de reşedinţă);

             - date privind locul de muncă.

3.Datele cu caracter personal pot fi transmise către:

-         autorităţi publice în scopul îndeplinirii obligaţiilor legale,

-         autorităţi judiciare competente, potrivit legii,

-         autorităţi fiscale ale altor ţări, în condiţii de reciprocitate, în baza unor instrumente juridice internaţionale semnate de România şi care cuprind prevederi privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal şi recuperarea creanţelor fiscale,

-         oricăriu solicitant, cu acordul scris al contribuabilului la care se refera datele solicitate,

-         în alte cazuri prevăzute de lege.

 

4.Drepturile persoanelor vizate:

- Dreptul de acces al persoanei vizate- confirmare ca se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, in caz afirmativ, acces la datele respective.

- Dreptul la rectificare- Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinandu-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.

- Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") - Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întarzieri nejustificate.

- Dreptul la restricţionarea prelucrării- Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării.

- Dreptul la portabilitatea datelor - Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat, avînd dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea operatorului caruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal.

- Dreptul la opozitie- În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situaţia particulară în care se află, prelucrării.

- Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri - Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează in mod similar într-o masură semnificativă.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul Primăriei Remetea Mare.

 

5. Intervalul de timp pentru care sunt prelucrate datele de către Primăria Remetea Mare

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate pe perioada în care sunteţi contribuabil al Primăriei Remetea Mare şi ulterior acestei perioade, în conformitate cu dispoziţiile legale.

 

Pentru orice informaţii şi sesizări cu privire la drepturile dumneavoastră puteţi folosi următoarele căi de comunicare:

 

-         prin e-mail, la adresa: primaria.remetea_mare@cjtimis.ro

-         la registratura Primăriei, complectând o cerere scrisă.

  

   

PRIMAR

GOLUBOV ILIE